Quản Lý Chất Lượng

Quyết định về Quy chế hoạt động trường Cao đẳng Sơn La

1. Quyết định 04 - Hội đồng trường: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường Cao đẳng Sơn La

2. 113/ QĐ-CĐSL về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức Trường Cao đẳng Sơn La

3. 182/QĐ-CĐSL: Ban hành quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

4. 239/QĐ-CĐSL: V/v ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hổi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ của trường Cao đẳng Sơn La

5. 279/QĐ -CĐSL: Ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong Trường Cao đẳng Sơn La

6. 280/QĐ -CĐSL: Ban hành quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức VHVL ở Trường Cao đẳng Sơn La

7. 472/QĐ -CĐSL: V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lủy tín chỉ của Trường Cao đẳng Sơn La

8. 488/QĐ -CĐSL: V/v ban hành Quy định về quản lý, tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học và xét công nhận tốt nghiệp

9. 525/QĐ -CĐSL: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La

10. 559/QĐ -CĐSL: Ban hành Quy định về chế độ làm việc của Nhà giáo dục nghề nghiệp trong trường Cao đẳng Sơn La

11. 681/QĐ -CĐSL: Ban hành Quy định về tổ chức, nội dung và hoạt động kiểm tra, giám sát trong Trường Cao đẳng Sơn La

12. 732/QĐ -CĐSL: Ban hành Quy chế Công tác Học sinh sinh viên

13. 737/QĐ -CĐSL: V/v ban hành QUy định thực hành thực tập của học sinh, sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Sơn La

14. Quy chế chi tiêu nội bộ 

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok